マラウイの主要観光地

MAJOR TOURISTIC ATTRACTION SITES IN MALAWI

MALO OKOPA ALENDO  MMALAWI

マラウイは以前ニアサランドとして知られており、南部アフリカで平和と静寂のある国で、そこには観光客を魅了できる美しい景色のある多くの観光地がある。

In the land of Malawi formally known as Nyasaland; a country in southern Africa where peace and tranquillity reigns, there are numerous places with beautiful scenes capable of attracting tourist.

Mdziko la Malawi lomwe limatchedwa kuti Nyasalande kalero. Dziko lamtendere lopezeka kumwera kwa Afirika kuli malo ambirimbiri owoneka bwino okhala ndikuthekera kokopa alendo.

観光産業は主要な歳入源となっている(マラウイ政府は国家予算に使用している)。新型コロナウイルスの感染拡大によって、全国の様々な美しい場所を訪れる国内の観光客や外国人観光客の数が減少し、マラウイの観光産業はダメージを受けている。

Tourism is another major source of revenue (that Malawi government uses to fund its national budget). Due to the wake of the novel corona virus pandemic, Tourism in Malawi has been adversely affected having seen a drop in number of local and international tourists that visit different beautiful places around the country. For international tourists this has been the case due to some travelling restrictions imposed by different countries.

Ntchito zokopa alendo ndi msanamira imodzi yachuma yaboma. Malingana ndi matenda a covid-19 ntchito zokopa alendo zakhuzika munjira zambiri potengeranso kuchepa kwa chiwerengero cha anthu akumudzi kuno komanso akunja omwe amayendera malo okopa alendo osiyanasiyana.

このひどい影響にも関わらず、マラウイには4つの地域に自然と分けられた美しい魅力的な観光地があり、それはほぼ各地区(県)に存在している事実が変わることはない。

Despite this negative impact, the fact still stands that Malawi has beautiful touristic attraction sites naturally distributed in all the four regions of Malawi and almost in each and every district.

Kupatula mavuto omwe ntchitoyi ikukumana nawo, Malawi lilibe ndi malo osangalasa mmzigawo zonse zinayi ndi pafupifupi m’boma lililonse.

マラウイ湖

LAKE MALAWI

NYANJA YA MALAWI

マラウイ湖はアフリカで3番目に大きい湖で、世界で9番目に大きい湖となる。
星の湖としても知られており、12の川が流れ込んでいて、東西の最も広いところで83kmあり、南北は584kmにわたる。
全体が淡水であることから、多くの種類の魚が生息しており、500種類以上の魚と、1000種類以上の熱帯魚がいるとされている。
チャンボはおいしい魚の種類でもあり、マラウイ湖にしかいない魚である。

This is the third largest lake in Africa and of course the ninth largest lake in the world. Lake Malawi is also known as lake of stars and the calendar lake having 12 main rivers that flow into the lake, measuring 52 miles in its widest point and 365 miles long.
It has fresh water all over and this has favoured the presence of great number of fish species that are estimated to be over 500 species of fish of which in it is over 1000 species of cichlid specie. Chambo is also another tasty species of fish that is found nowhere else but in Lake Malawi only.

Iyi ndi nyanja yomwe ili yachitatu kukula mu Afirika muno ndipo yachisanu ndi chinayi padziko lonse lapansi. Nyanjayi imatchedwanso kuti nyanja ya nyenyezi komanso nyanja ya kalendala potengera kuti ili ndi misinje pafupifupi khumi ndi iwiri yomwe imathira munyanjamu ndipo ndi yayitali pafupifupi 52 mayilosi mulifupi ndi 365 mayilosi mulitali.
Nyanjayi ilinso ndi madzi abwino omwe anapangisa kuti mmanjamu muzipezeka msomba zamitindu yosiyanasiyana yoposa makamu asanu ndi mtundu wa cichlid kukhala ndi mitundu ina ing’onoing’ono yoposa chikwi chimodzi. Chambo ndi nsomba yokhayo yokoma yomwe imapezeka mmunyaja mokhamu padziko lonse lapansi.

北部水道公社は、マラウイ北部の各地区全体へ配水されている水道水の水源として、マラウイ湖を活用しています。現在、サリマ-リロングウェ間の水道計画(数十億クワチャの水道計画)が進行中で、リロングウェ市ほぼ全域と(マラウイ湖畔沿いにある)サリマ周辺地区へ水道が引かれる計画となっている。カト・シビルズ社がこの計画の施工実施を行う企業として選ばれている。

Northern Region Water Board took advantage of Lake Malawi as a source of portable water that it distributes throughout the districts in the Northern parts Malawi. Currently Salima-Lilongwe water project (a billion-kwacha water project) is under way that is designed to provide water in almost all parts of Lilongwe city and surrounding districts from Salima (a district along the lake shore areas). Khato Civils has been identified as a company to implement the construction of the project.

Kampani yopopa ndikugawa madzi ya NRWB inatengeraponso mwayi pogwiritsa ntchito madzi amunyanjamu popopa ndi kugawa madzi otetezeka kwa anthu okhala mmaboma akuchigawo chakumpoto. Pakadali pano boma lili pakalikiliki okhazikisa ntchito yopopa madzi kuchoka kusalima kupita ku mzinda wa lilongwe ndipo kampani ya Khayo civils ndiyo ikugwira ntchitoyi.

マラウイでの飲料水問題の解消以外に、様々な工芸品や芸術品、マラウイ湖の美しいビーチ沿いに並ぶホテルやロッジなどのあるビジネスの成長もマラウイ湖が担っています。
エンタメ産業も、様々な音楽コンサートや技術を披露する場として、マラウイ湖のビーチを使って発展してきている。

Apart from easing drinking water problems in Malawi, Lake Malawi has also led to the growth of the business sector having different crafts and art, lodges and hotels situated along the beautiful beaches of Lake Malawi.
The entertainment sector has also developed having the beaches of Lake Malawi as venues for different music shows and other talent show case.

Kupatula kuchepesa mabvuto akusowa kwa amadzi akumwa, nyanjayinso yathandizira kukula kwa mabizinesi ndi malonda azosemasema komanso malo ogona amene amapezekera mmphepete mwa nyanja yi.
Ntchito za msanguluso nazo zatukuka kamba ka nyanjayi potengera kuti zochitikachitika ndi zisangalalo za oyimba ndi ena aluso zimachitikira kunyanjaku.

最近マラウイ湖の数か所で、激しい雨によって緑色になっている場所がある。漁業省によると、シアノバクテリアという植物プランクトンの大増殖によるものだとされており、もし多量に摂取すると人命に影響があり、もちろん湖の中の魚類の命にも影響がある。これは珍しいことではなく、過去何年間もの間、マラウイ湖のいくつかの魚類の絶滅を急激に増加させている。

Recently some parts of the lake have been turning green due to heavy rainfall. According to the department of fisheries this is as a result of phytoplankton bloom of cyan bacteria and has an impact on people’s lives and of course the lives of fish species in the Lake if consumed in large volumes. This is not a strange threat having seen a drastic increase in the extinction of some fish species in the lake over the past years.
Massive efforts are being put in place to protect the available fish species of which one of them is the implementation of closed fishing season and confiscation of illegal fishing nets.

Posakhalisapa magawo ena anyanjayi anayamba kusintha mtundu kuyamba kubiriwira kamba ka mvula ya mphavu. Kutengera ndi amnthambi yowona za kawezedwe ndi chisamaliro cha nsomba iwo anati izi zili choncho kamba kakumera kwa mtundu wina wa ndere zammadzi ndipo izi zikuyika miyoyo ya anthu komanso nsomba pachiwopsezo ngati madzi wa angamwedwe kwambiri. Izi sizoziziswa potengera kuti mzaka zapitazi mitundu ina yansomba yakhala ikusowa mnyanjayi.
Boma lili pakalikiliki oteteza nsomba pokhazikisa malamulo a nyengo yoyenera kuwedza nsomba komanso kulanda ma ukonde osavomerezeka ndi boma.

マラウイ湖の南部はマラウイ湖国立公園となっており、様々な野生動物の保護を行っている。この公園は、国内の保護公園の一つで、国家遺産でもある。

In the southern end of Lake Malawi is Lake Malawi National Park which acts as a reserve for different types of wild animals. the park is also one of the protected parks and national heritage site.

Kumwera kwa nyanjayi kuli malo ena osungira nyama zakuthengo otchedwa Lake Malawi National Park. Malowa ndi otetezeka kwambiri.

ムランジェ山

MULANJE MOUNTAIN

PHIRI LA MULANJE

遠くからでも空に突き出ているのを確認できる標高の高い残丘で、マラウイの商業都市ブランタイヤから65km東のムランジェ県にあるのがムランジェ山である。

A tall geological inselberg capable of being seen hanging out in the air from afar, 65km east of the commercial city of Malawi (Blantyre) and in Mulanje district is Mulanje Mountain.

Mwala wachilengedwe oyima modabwisa, okhala ndikuthekera kowonekera kuchokera kutali, opezeka pafupifupi mtunda wa 65km kummawa kwa mzinda wamalonda wa Blantyre, m’boma la Mulanje ndiwo umapezekera , dzina lake Phiri la Mulanje.

アフリカで最も高い山の一つで、サピトワと言われる山頂で標高3,002mとなる。アフリカでキリマンジャロ山に次いで2番目に高い山とされている。

This is one of tallest mountains in Africa having it tallest peak called Sapitwa at 3002 metres above the sea level. It is considered to be the second tallest mountain in Africa after Mount Kilimanjaro.

Ili ndi Phiri lachiwiri lalitali muno mu Afirika kutsatira Phiri la Kilimanjaro. Malo ena otchedwa Sapitwa omwe ali pafupifupi mtunda wa 3002 meters kuchokera pansi ndi malo aatali pa phiri li.

昔からムランジェ山は多くの観光客を惹きつけており、スカイダイビングや登山もまたこの景色の中で行われている。
クチャウェ・レースマラソンのようなスポーツが有名な大会の一つで、この山で行われている。

Since time immemorial Mulanje mountain has attracted a lot of tourists.  Sky diving and mountain hiking also take time to time at this scenery.
Sports such as marathon of Kuchawe race has also been one of the famous competitions that takes place in the mountain.

Mumbiri yake, Phiri La Mulanje lakhala likukopa alendo osiyanasiyana. Masewero odumpha pamwamba, kukwera phiri komanso othamanga monga a Kuchawe akhala akuchitika nthawi ndi nthawi mu phiri li.

観光業によって、ムランジェ山は大きく開発されてきている。これによってムランジェ・ボマ近辺にはロッジが増えている。

Due to tourism, areas around Mulanje mountain have greatly developed. This pushed for increased number of lodges around Mulanje boma.

Chifukwa cha ntchito zokopa alendo, madera  ozungulira phiri li a Mulanje boma atukuka tsopano. Izi zapangisanso kuchuluka kwa chiwerengero cha nyumba zogona alendo.

ムランジェ山には豊富なボーキサイト鉱物があるが、ボーキサイトの採掘は広く山のエコシステムと環境に大きな影響を与えるために、採掘することができていない。
ボーキサイトの採掘には多くの電力も必要となるが、マラウイで電力はすでに不足しているため、採掘することはできない。

Mount Mulanje is rich in bauxite mineral. But this mineral cannot be mined because the mining process of bauxite can greatly affect the environment and the mountain ecosystem in general. Bauxite mining also requires a lot of electricity of which due to already power shortages in Malawi, it cannot be implemented.

Phiri la Mulanje ndilodalisidwa ndi miyala yamtengo wapatali ya bauxite. Miyalayi siingatheke kuchosedwa kamba koti izi zitha kuwononga chilengedwe komanso mphamvu za magesi amene amafunika ndizosakwanira potengera ndi vuto lakuthimathima kwa magesi lomwe lilipo kale mdzikoli.

地元でムランジェ山は、神秘の山としられており、先祖の魂の宿る場所であり、サピトワの山頂を訪れた者は生きて帰ってくることができないと噂されている。
また、過去にこの山を登山した人々は、登山者のために調理されて器に盛られた食事を見つけており、それを見つけた人は、登山中に誰も助けを求めることなく一人でその食事を食べ切らなければならなかったという噂もある。もしそうしなければ、登山中に不思議な出来事に遭い、その多くの人が帰ってくることがなかったという。

Locally Mulanje mountain has been known as a mystical mountain as rumours has it that any person who visits Sapitwa peak does not come back alive as it is the home of ancestral spirits. Rumours also has it that in the past people hiking the mountain have been finding already cooked and served food in await for them to eat and it was mandatory that once a person meets that luck he should eat the food alone and finish all of it without inviting his fellow friends on the hike. And if he hesitates to do so, he could meet strange things along the way and most of them did not make it back home.

Anthu amati phiri li ndi phiri la Midzimu kamba ka mphekesera zoti anthu ena akhala akusowa kumalowa. Ndiponso amati anthu akhala akupeza chakudya chophikidwa kale muphiri li chikuwadikira kuti iwo adye ndipo monga mwa chikhalidwe chake munthu umayenera usayitanire mnzako chakudyacho ndipo umalidze chonse. Kulephera kutsatira izi munthu umakumana ndi zinthu zoyipa ngati chilango chako munjira ndipo ambiri samakwanisa kubwerera kwao.

ムランジェ山のふもとには、ジウェ・ンカランバ(老人のダム)という温泉のダムがある
多くの支流が静脈のように山頂から流れており、最近ムランジェ山からブランタイヤ市へ水を利用する工事が行われている。

On the base of Mulanje mountain is a hot spring dam known as Dziwe la Nkhalamba (elders dam).
Numerous numbers of tributaries run down the top of the mountain like cardiovascular veins.
Recently operations are still underway to harness water in Mount Mulanje to Blantyre city.

Kuphirilinso kuli damu la madzi otentha lotchedwa Dziwe la nkhalamba.
Misinje yambiri idalukanalukana mozungulira phiri li ngati misempha yodusamo magazi.

その他の観光地についての詳細情報

Detailed information about other touristic attractions centres

Malo ena okopa alendo

ムワラ・ワ・ントゥジ

Mwala wa Nthuzi

ムタンバニャマ近くのチョロ通り沿いにある岩。チョロ-ムランジェ道路の建設時に、この岩を動かしても元の位置に戻り続けたために、施行業者がこの岩を避けて道を敷設しなければならなかった。

this is a rock found along the Thyolo road near Mtambanyama. During the construction of Thyolo-Mulanje road, contractors had to construct the road in another way round the rock because the rock kept on returning to its original spot when removed.

uwu ndi mwala omwe umapezeka mphepete mwa nsewu wa Thyolo pafupi ndi pa Mtambanyama. Panthawi yomwe amamanga nsewu wochoka ku Thyolo kupita ku Mulanje, akatswiri azomangamanga analambalala mwalawu kamba koti akauchosa umabwerera okha pamalo pake.

ムワラ・ワ・ンピリ(部族の傷の岩)

Mwala wa mphini (a rock of tribal scars)

この岩はマラウイ国立公のケープ・マクレアにある。UNESCOによって守られている岩の一つである。
アカフラ(小人・ドワーフ)として知られており、マラウイの先住民によるタトゥーと傷がある。
この岩のかけらが地元の伝統的呪術師によって様々な病気を治すために使用されていたので、その治癒の力から聖なる岩と考えられている。

this rock is found in Cape Maclear, lake Malawi National Park and it is one of the protected rocks by UNESCO.
This rock has tattoos and scars created by early local inhabitants of Malawi known as Akafula (dwarfs).
This rock is considered to be a sacred rock due to its healing powers as its rock fragments were used by local traditional healers to heal different kinds of diseases.

mwala uwu umapezeka ku cape Maclear, ku Lake Malawi National park ndipo ndi mwala otezedwa ndi bungwe la UNESCO.
Mwalawu uli ndi zilema komanso mphini zomwe zinapangidwa ndi Akafula omwe amakhala kumalawi kuno kalero. Mwalawu umatengedwa kukhala mwala wopambana kamba koti ziduswa zake zili ndi mphamvu yamachiliso ndipo akatakwe amankhwala azisamba akalero adakhala akuchiza matenda osiyanasiyana kuchokera pa mwala wu.

寄稿者 / Blogger

ブロガー:ニアシャ・ングルウェ

Blogger: Nyasha Nguluwe

ロイヤル・タレント・ユースの設立者でCEO
ロイヤル・タレント・ユース:
自分たちの能力を使用した国際的で明確な存在感を持って、学術的、精神的、知的な面で人間への最高のインフルエンサー、志を持つ者、モチベーターになることをビジョンとする若者による組織です

Founder and Chief executive officer at Royal Talented youths; a youth led organisation with a vision of being best influencers, aspirants and motivators to the human race in academical, spiritual and intellectual dimensions in Malawi with international visible presence by using our talents.

Contact details: +265998637912
WhatsApp: +265886765101
Email: nguluwenyasha360@gmail.com
District of origin: Mulanje (chonde)
Residential District: Thyolo (Bvumbwe)

マラウイニュースメルマガ登録

メルマガ限定配信のマラウイ超ローカルニュースが無料で受け取れます

マラウイ・アフリカ・国際協力に興味があったら登録しよう!

プライバシーポリシーについてはこちらを確認してください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です